VACUNACIONS – sisè de primària

El dia 17 de maig , el Departament de Salut, prèvia autorització dels pares, administrarà les vacunes segons el calendari de vacunacions sistemàtiques vigents a Catalunya, als alumnes de sisè de primària.

Cal que els alumnes portin l’autorització o no autorització signada pels pares o tutors legals i el carnet de vacunacions.