Projecte Lingüístic

Procurem que l’alumnat s’adoni que el llenguatge és la base del coneixement, de l’aprenentatge i de la comunicació i que valori la importància que aquest fet té per a la seva formació.

Es transmet als alumnes el respecte per la diversitat lingüística i se’ls ajuda a prendre consciència de la riquesa que representa aquesta diversitat.

A l’Escola, les llengües que s’ensenyen són llengua catalana, castellana, anglesa i francesa.

Llengua catalana: És la llengua vehicular de l’Escola, s’utilitza en tots els àmbits, és emprada en l’aprenentatge i s’introdueix en començar l’Escola.

Llengua castellana: S’introdueix en el primer curs d’educació primària.

En ambdues llengües, catalana i castellana, l’objectiu és aconseguir que l’alumnat empri amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita així com els recursos bàsics del llenguatge literari, tecnicocientífic, historicosocial i icònic.

Llengua anglesa: Es potencia l’aprenentatge de la llengua anglesa com a llengua de comunicació internacional i de relació laboral. Es pretén que, en acabar els seus estudis, l’alumnat sigui capaç de comprendre les idees principals d’una informació i pugui produir un discurs coherent. S’inicia l’ensenyament a educació infantil.

Llengua francesa: Es valora com a llengua amb proximitat geogràfica i d’importància política i econòmica. En acabar els seus estudis l’alumnat ha de poder comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i descriure de manera senzilla assumptes relacionats amb necessitats immediates. S’inicia l’ensenyament al cicle superior d’educació primària.

escolaencatala