Projecte Educatiu

Des de l’any 1952, el nostre projecte educatiu té com a centre l’alumne. Els principis inspiradors que guien les nostres actuacions i activitats pretenen:

  • Promoure una educació integral, basada en l’esperit de la Declaració Universal del Drets Humans. Estem oberts a tothom, sense discriminació de classes, races, religions o idees dins d’un ambient de tolerància i respecte.
  • Aconseguir un elevat nivell acadèmic, personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne.
  • Procurar una vida de relació escolar, preludi de totes les relacions socials futures, que possibiliti la participació responsable de cadascun dels nostres alumnes en la societat.

La filosofia de l’escola, des del seu primer moment, ha estat la de formar persones responsables, solidàries i compromeses amb la societat i el país en el qual viuen, coneixedores de les tradicions, respectuoses amb l’entorn cultural i ambiental, obertes al diàleg constructiu i crític de totes les cultures, creences o idees, sense oblidar mai, però, el sentiment d’orgull dels propis orígens.

PROJEC-2