Educació Infantil

És l’etapa compresa entre els tres i sis anys, període fonamental en el desenvolupament del nen. Fonamentem l’aprenentatge en la metodologia Montessori. Procurem adequar el procés de l’aprenentatge al ritme de desenvolupament maduratiu de cada nen, ajudant de forma especial l’infant en l’adquisició de l’autonomia personal.

Comptem amb professorat especialitzat en psicomotricitat, rítmica, llengua anglesa i natació.

CLASSE_I