Salut

Revisió mèdica escolar

Cada any els alumnes passen una revisió mèdica escolar, de la qual es lliura informe als pares o tutors legals.

Vacunacions

El Servei de Salut de la Generalitat de Catalunya subministra les vacunacions que estan establertes als alumnes de l’escola, prèvia autorització de la família.

Malalties

Els alumnes quan estan malalts han de quedar-se a casa; en cas que emmalalteixin a l’Escola es telefonarà als pares o familiars per tal que els vinguin a buscar. S’actuarà de la mateixa manera quan un alumne tingui polls.

Accidents

L’Escola té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents amb FIATC que dóna servei d’assistència sanitària a la Clínica Diagonal. En cas d’accident s’avisa els pares, per informar-los de la situació, a fi que vinguin a buscar l’alumne per acompanyar-lo a la Clínica, si així ho consideren oportú.

Per a la correcta visualització, ha d'acceptar les cookies.

Medicació

Educació infantil i primària: cicle inicial i mitjà

Els pares organitzaran els horaris de presa de medicació fora de l’horari escolar.
Quan, excepcionalment, no sigui possible evitar la presa de medicació en horari escolar, es tindran presents les següents pautes:

  • Només administrarem medicació en cas que vingui acompanyada del full d’autorització signat per part dels pares o tutors legals i, sempre que sigui prescriptiu, adjuntant-t’hi la fotocòpia de la prescripció mèdica corresponent.
  • Aquesta documentació, juntament amb la medicació, s’entregarà EXCLUSIVAMENT a Secretaria.

Educació primària: cicle superior i educació secundària

Els pares organitzaran els horaris de presa de medicació fora de l’horari escolar.
Excepcionalment i quan no sigui possible evitar la presa de medicació en horari escolar, cal que tingueu presents les següents pautes: cada alumne serà el responsable de prendre’s la medicació, haurà de mostrar al professor l’autorització dels pares a l’hora prevista de la presa de la medicació i portar-la en preses unitàries (cada dia únicament la presa que s’ha de prendre).