Normes de Funcionament

Puntualitat

 • Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a classe amb puntualitat. L’entrada a l’escola serà entre 5 i 10 minuts abans que comencin les classes. Els horaris de classe són de 9.00 a 13.00 i 15.00 a 17.00 per als alumnes d’educació infantil i primària, i de 8.30 a 12.30 i 14.30 a 16.30 per als alumnes d’educació secundària.
BATES

Uniforme

 • Tots els alumnes d’educació infantil i primària portaran la bata de l’Escola des del mes d’octubre fins l’acabament de curs o quan ho indiquin els professors. La bata ha d’estar identificada amb el seu nom. Es recomana que el nom i cognoms estiguin brodats.
 • És obligatori que tots els alumnes vesteixin el xandall de l’Escola segons l’horari que correspongui a cada classe d’educació física, natació o psicomotricitat, i sempre que els professors ho creguin convenient (per exemple, sortides). El xandall ha d’estar identificat amb el seu nom. Es recomana que el nom i cognoms estiguin brodats.
 • L’únic establiment autoritzat per a la venda tant de la bata com del xandall de l’Escola és a Hippo Nens (Carrer Llobregat nº 3-5).
Per a la correcta visualització, ha d'acceptar les cookies.

Telèfon:  627 603 860

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres de 10:00h-13:30h i de 17:00h-20:00h
dissabtes de 10:00h – 13:30h

Agenda

 • És imprecindible que tots els alumnes des de 2n de cicle inicial d’ensenyament primari fins a 4t d’ESO tinguin l’agenda escolar del nostre Centre. Les famílies han de tenir cura i vigilar diàriament el seu contingut. L’agenda és l’eina de comunicació entre les famílies i els professors.
 • És obligatori que les absències, retards, sortides abans d’hora i qualsevol altra notificació es justifiquin mitjançant l’agenda i es comuniquin el mateix dia a la Secretaria del Centre.

Medicació

 • És convenient que organitzeu els horaris de presa medicació en hores no escolars. En cas contrari, cal que seguiu les pautes establertes que s’indiquen en el full de medicació fins al cicle mitjà, inclòs.

Contacte amb la família

 • És imprescindible que l’escola pugui localitzar la família a qualsevol hora dintre de l’horari escolar. Per això és obligatori, que les famílies informin immediatament a l’Escola de qualsevol canvi d’adreça o telèfon.

Recollida d’alumnes

 • Des de P3 fins a 1r de primària, sempre que els nens i nenes hagin de ser recollits per alguna persona que no sigui el seu pare o la seva mare, caldrà que un o l’altre dels progenitors ho hagi comunicat a l’Escola mitjançant el full d’autorització de recollida d’alumnes.

Sortida fora de l’horari habitual

 • A educació infantil i primària, per al bon funcionament intern de l’Escola i la seguretat dels alumnes, cap alumne podrà sortir de l’Escola a partir de les 12.15 i de les 16.15. A partir d’aquestes hores, caldrà que tothom surti amb la seva fila, a les 13.00 i a les 17.00.

Menjador

 • Els alumnes que no utilitzin el servei de menjador de forma continuada han d’avisar abans de les 10 del matí, a Secretaria, per poder-se quedar a dinar el mateix dia. Després d’aquesta hora no es podran atendre els avisos.