VACUNACIONS. Alumnes de sisè

El dia 14 d’octubre , el Departament de Salut, prèvia autorització dels pares, administrarà les vacunes segons el calendari de vacunacions sistemàtiques vigents a Catalunya: contra el virus del papil·loma humà, contra l’hepatitis A, contra la varicel·la, contra el meningococ C conjugada, als alumnes de sisè.

Cal que els alumnes portin l’autorització o no autorització signada pels pares o tutors legals i el carnet de vacunacions.