,

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21

Benvolgudes famílies,

El present COMUNICAT pretén facilitar-vos el procés de Preinscripció a l’Escola Montessori (del 13 al 22 de maig), pels ensenyaments d’Educació Infantil, Primària i Secundària pels curs 2020-21:

CONTACTE:

CODI DE CENTRE: 08018807

info@montessori.cat

Tel. (+34) 934 496 745Tel. (+34) 934 485 019Tel. (+34) 636 634 884 – Dilluns a divendres de 9h-13h

1. DIFERENTS VIES PER FER LA PREINSCRIPCIÓ: Teniu 3 opcions per fer la preinscripció. Actualment, recomanem, des de l’Escola, les dues vies telemàtiques, però també es pot fer presencial, això sí, amb cita prèvia.

1.1 Telemàticament (web Departament): Podeu fer la preinscripció a través de la web del Departament d’Ensenyament (us passem l’enllaç http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=&moda=1). Ara bé, una vegada hagiu acabat amb el procés, heu d’enviar al correu electrònic de l’Escola el resguard de la vostra sol·licitud. L’Escola us comunicarà que tot s’ha rebut correctament.

1.2 Telemàticament (web Escola Montessori): Podeu omplir la solicitud que s’adjunta al comunicat, escanejar-la i enviar-la al correu de l’Escola en format pdf (si és possible). També podeu enviar tota la documentació (punt 2 del comunicat) escanejada al correu de l’Escola.

1.3 Presencialment: Podeu portar la sol·licitud i la documentació presencialment, però primer heu de trucar al Centre o enviar un correu i us haurem d’assignar cita prèvia. Recomanem, a ser possible, fer-la telemàticament. Recordeu! Si la feu presencialment porteu tots els elements de protecció adients (guants i mascareta).

2.DOCUMENTACIÓ A APORTAR (tota la documentació oficial, també, la podeu trobar a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/)

2.1 Documentació general:

1.El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2.El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen

3.El DNI de l’alumne (No és obligatori DNI) o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys .De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

2.2 Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa. (Us l’adjuntem al  document annex preinscripció criteris de prioritat).

CONTACTE:

Tel. (+34) 934 496 745Tel. (+34) 934 485 019Tel. (+34) 636 634 884 – Dilluns a divendres de 9h-13h

ESCOLA MONTESSORI