2º ESO Lengua castellana

2n ESO Francès

2n ESO Informàtica

2n ESO Llengua catalana

2n ESO Matemàtiques

2n ESO Música

2n ESO Natura

2n ESO PLÀSTICA

2n ESO Socials

2n ESO Tecnologia

2n ESO-Anglès