1r ESO Anglès

1º ESO Lengua castellana

1r ESO Llengua catalana -1

1r ESO Llengua catalana – 2

1r ESO Llengua francesa

1r ESO-Matemàtiques

1r ESO Música

1r ESO Biologia i Geologia

1r ESO Plàstica

1r ESO Religió

1r ESO Ciències Socials

1r ESO Tecnologia

1r – 2n – 3r ESO – TREBALL SÍNTESI