Sol·licitud fins el 25 d’abril de 2014. (improrrogable)

Documents a aportar:

  •  Imprès de sol·licitud amb totes les declaracions dels membres de la unitat familiar. (Demanar a secretaria).
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE, de tots els membres de la unitat familiar. (Els membres menors de 14 anys sense DNI, han d’aportar fotocòpia del TIS).
  • Volant de convivència.
  • Documentació econòmica en cas d’ ingressos no subjectes a IRPF.